מכרזים והצעות עבודה

מכרז למתן שירותי יעוץ בענייני מוזיאונים ומוזאולוגיה

מכרז פומבי  |  פורסם בתאריך: 22.10.20

מצ”ב לעיונך, מרכז פומבי מס’ 5/2020 למתן שירותי יעוץ בענייני מוזיאונים ומוזאולוגיה, שפרסם אתמול, 21.10, משרד התרבות והספורט. לתשומת לבך, תאריך אחרון להגשת המכרז: 18.11.2020

דברי הסבר

משרד התרבות והספורט (להלן: “המשרד”) באמצעות מינהל התרבות (להלן: “המשרד” או “המינהל” או “המזמין”), פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ בענייני מוזיאונים ומוזאולוגיה (להלן: “השירותים” או “העבודות” ומבצע השירותים יקרא במסמכי המכרז “היועץ”) וזאת בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה (להלן: “המכרז”).

1. תקופת ההתקשרות:

1.1    תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת מיום חתימת הצדדים על החוזה (להלן: “תקופת ההתקשרות”).

1.2    המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן: “תקופת ההתקשרות הנוספת”), דהיינו תקופת התקשרות מקסימלית של 4 שנים סה”כ.

1.3    מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות האופציה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

1.4    כניסת ההסכם לתוקף ותחילת אספקת השירותים תהיה רק לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות על ידי הספק ועל ידי מורשה החתימה של המשרד. לצד האמור, המציע ייערך למתן השירותים מיד לאחר החתימה על ההסכם.

1.5    המשרד רשאי לבטל את ההסכם עם הספק / המציע הזוכה במידה ולא עמד הספק בהתחייבויותיו כולן או מקצתן ו/או ביצע את השירותים באופן שאינו לשביעות רצון המשרד ו/או אינן בהתאם לדרישות ו/או להוראות המשרד.

1.6    ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל. יובהר כי נכון למועד זה לא קיים תקציב לביצוע התקשרות. מובהר כי ההצעות שיתקבלו במענה למכרז זה יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים של משרד האוצר. התקשרות זו וחתימת ההסכם מותנים בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית להתקשרות הנ”ל.

2. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז/ תנאי סף:

רשאי להשתתף במכרז כל גוף שעומד במועד הגשת ההצעה בכל התנאים כמפורט להלן:

2.1    תנאי סף מנהליים (למציע):
כמפורט בסעיף 5.1 בנוסח המכרז

2.2     תנאי סף מקצועיים:

2.2.1      במועד הגשת ההצעה, למציע, ואם המציע הוא תאגיד – ליועץ המוצע מטעמו למתן השירותים, ניסיון של חמש (5) שנים לפחות, בעבודה מקצועית הכוללת עבודת אוצרות, רישום ותיעוד אוספים מקצועית במוזיאון מוכר (על פי חוק המוזיאונים, התשמ”ג – 1983), או במוסד המנוהל לטובת הציבור במטרה לשמר, לחקור ולהציג לשם הנאה וחינוך של הציבור, חפצים בעלי ערך תרבותי/אמנותי/היסטורי.

2.2.2      במועד הגשת ההצעה, המציע, ואם המציע הוא תאגיד – היועץ שמוצע מטעמו למתן השירותים, הינו בוגר קורס מוזאולוגיה מוכר או בעל תואר אקדמאי בתחום המוזיאלי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מובהר בזאת כי המציע רשאי להציע מטעמו יועץ שניסיונו נצבר בתקופת היותו שכיר, קבלן משנה או עצמאי.

הצעות למכרז יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת במטה המשותף למשרדי המדע התרבות והספורט, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג’, קומה שלישית, ליד חדר 302. את ההצעות יש להגיש כמפורט לעיל עד לתאריך יום ד’, 18/11/2020 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב, למרכזת המכרז, גב’ רונית אפללו, מנהלת אגף א’ (תכנון, רכש ופרויקטים) באמצעות דואר אלקטרוני:

Ronitaf@most.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המשרד) וזאת עד לתאריך יום א’, ה-01/11/2020 בשעה 15:00.

באתר האינטרנט של המשרד יפורסם מסמך מענה לשאלות ההבהרה לפני המועד האחרון להגשת ההצעה.

למען הסר ספק, מובהר כי ההצעות שיתקבלו במענה למכרז זה יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים של משרד האוצר.

נוסח מלא ומחייב של המכרז מתפרסם באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו למסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

מצ”ב הקישור להודעת המכרז שבאתר משרד התרבות והספורט

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/museums_and_museology

 

המשך יום טוב,

לירן אופק

אימפקט (ל.א.ב) בע”מ

נייד: 052-360-3082