Search
Close this search box.

הצטרפות לעמותה

מה נותנת החברות בעמותה

הפורום הארצי הינו הגוף הגדול ביותר המאגד את גופי וארגוני התרבות, מקיים שותפות, מערכת קשרים ומפגשים בין חבריו, מניע תהליכי רוחב המקדמים ומצמיחים את עולם התרבות והאמנות. 

חברי וחברות העמותה מקבלים תמיכה ומידע שוטף ועדכונים בנושאים שונים ובין השאר מידע ממשרדי ממשלה רלוונטיים, מידע על מכרזים, שיתופי פעולה, קולות קוראים והזדמנויות. 

לפורום מערך ותיק ומקצועי של  קשרי ממשל הנמצא בקשר הדוק עם משרדי הממשלה.

הפורום מקיים לאורך כל השנה הכשרות מנהלים, קורסים, סדנאות ומפגשים, מסובסדים לחבריו, של טובי המרצים והמנחים בארץ.

תנאי הצטרפות

כל תאגיד, שלגביו מתקיימים כל התנאים הבאים, כשיר להיות חבר בעמותה:

  1. מוסד או גוף תרבות או אמנות, לרבות איגוד יוצרים בתחומים אלה, הרשום כמלכ"ר ופועל בישראל. 
  2. המוסד מקבל תמיכה ממשרד התרבות באמצעות מינהל התרבות.

החברות בעמותה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים. דמי החבר כפי שנקבעו על ידי הוועד המנהל הם:  0.05% מהמחזור השנתי של ארגון התרבות, לפי השנה האחרונה בה אושרו דוחות כספיים של אותו הגוף.

מנהל או מנהלת ארגון התרבות יהיו הנציגים בפורום.

איך מצטרפים?

הפורום הינו איגוד מוסדי. כל עמותה הנתמכת על ידי משרד התרבות תחת אחת התקנות יכולה להיות חברה בעמותת פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל.

 בקשה להצטרפות לעמותה מותנית בשליחת טופס בקשה. יש למלא את כל הפרטים בטופס ולהחזירו אלינו חתום. הטופס כולל הצהרה:

"אני (שם, מען ומספר תאגיד) מבקש להיות חבר בעמותת פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל (ע"ר). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

יש לצרף לטופס העתק תעודת רישום העמותה.

לאחר קבלת פניה באמצעות הטופס הזה, תתקיים שיחת היכרות, ועד העמותה ידון בבקשה ולאחר מכן תימסר הודעה בכתב ויחל תהליך הקליטה לספר החברים  ולניוזלטר.

פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל (ע"ר)

מספר העמותה:  580578276 \ ת.ד. 16662 \ תל-אביב  6116601 \ דוא"ל: iris@forumtarbut.org.il